Statistics Statistics
46496
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month269
LastMonth Last Month400
ThisYear This Year1,973
LastYear Last Year5,352

 

รายวิชาที่สอน

 

วิชา คำอธิบายรายวิชา

1500204 การสื่อสารอย่างผู้นำ

mail   แนวการจัดการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักการและแนวคิดของการสื่อสาร กลวิธีในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร และสื่อประสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มารยาทและบุคลิกภาพในการสื่อสาร

เอกสารบทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร

เอกสารบทที่ 2 หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

อกสารบทที่ 3 ทักษะการสื่อสาร

เอกสารบทที่ 4 การพัฒนาตนเพื่อการสื่อสารอย่างผู้นำ

 1541101  ลักษณะภาษาไทย

  mail   มคอ.3     แนวการจัดการเรียนรู้

ลักษณะของภาษาไทย เสียงและรูปอักษรของภาษาไทย พยางค์ คำ การสร้างคำ กลุ่มคำและประโยค หลักการอ่านและเขียนคำไทย การใช้คำสุภาพและราชาศัพท์

1542112  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

 mail มคอ.3 แนวการจัดการเรียนรู้

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำ และประโยค การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาต่างๆ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์แก้ข้อบกพร่องในการออกเสียง

เอกสารบทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
เอกสารบทที่ 2 ระบบเสียง - สัทอักษร
เอกสารบทที่ 2 ระบบเสียง - หน่วยเสียง
เอกสารบทที่ 3 ระบบคำและกลุ่มคำ

เอกสารบทที่ 4 ประโยค
เอกสารบทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
เอกสารบทที่ 6 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการสอน

1542111 ภาษาไทยในธุรกิจ  

 mail   มคอ.3 แนวการจัดการเรียนรู้ 

ลักษณะของภาษาไทยทางธุรกิจ ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จดหมายธุรกิจแบบต่างๆ การจัดทำเอกสารการประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เอกสารบทที่ 4 (คลิป)

1544209 ภาษาไทยสำหรับบรรณาธิการกิจ

mail แนวการจัดการเรียนรู้

ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดการต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการใช้ภาษาไทยในงานบรรณาธิการ

1544206 ภาษาไทยสำหรับการรายงานข่าว

mail 

ความรู้เบื้องต้นทางวารสารศาสตร์ ระบบข่าวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ประเภทของข่าว การใช้ภาษาไทยในการเขียนข่าวและการสัมภาษณ์ และฝึกปฏิบัติ

1541103  ถ้อยคำและสำนวนไทย

mail  มคอ.3

ลักษณะและที่มาของถ้อยคำ สำนวน โวหาร คำพังเพย ภาษิต ความหมายและการนำไปใช้ รวมทั้งศึกษาความหมายที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม สำนวนโวหารที่ใช้เฉพาะวงการ เลือกใช้คำและสำนวนไทยในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1541304  

ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาไทย 

 mail มคอ.3

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำ และประโยค การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาต่างๆ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์แก้ข้อบกพร่องในการออกเสียง

1541105  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับภาษาไทย

  mail มคอ.3 แนวการจัดการเรียนรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสาร สร้างและนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสืบค้นผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย โดยใช้สื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1500125  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

  mail  มคอ.3

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสำคัญ อ่านตีความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลอย่างมีกระบวนการและนำเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

1500133  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

    mail  แนวการจัดการเรียนรู้

            แนวการจัดการเรียนรู้ (กศ.พป.)

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เอกสารบทที่ 1 : ภาษากับการสื่อสาร 
เอกสารบทที่ 2 : การฟัง 
เอกสารบทที่ 3 : การอ่าน 
เอกสารบทที่ 4 : การพูด 
เอกสารบทที่ 5 : การเขียน