Journal

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล และศิรปัฐช์ บุญครอง. (2558). การตรวจจับการโจมตีแบบ Grey Hole บน Mobile Ad-Hoc Networks. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง. 4(1), [Online | http://journal.it.kmitl.ac.th].

Kaewjai Apornpisarn, Teerapat Kedsom, Ornicha Theanthong, Chutipong Samgamsue. (2024). The Journal of Spatial Innovation Development. 5(1). 60-72. [Online | https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jsid/article/view/254956].

Proceeding

การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2566

แก้วใจ  อาภรณ์พิศาล, ธนวัฒน์ สระทองฮ่วม และวธิดา ดารา. (2566). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อจำแนกกุหลาบ 10 สายพันธุ์. ใน การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15. 1 กันยายน 2566.หน้า 215-223.

ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน ชัยวัฒน์ บริบูรณ์, วิชัย ปู่น้อย และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2566). การพัฒนาระบบเก็บชั่วโมงบินเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง กรณีศึกษา ฝ่ายเครื่องช่วยฝึกการบิน แผนกสนับสนุนการบิน กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ 2023. 31 มีนาคม 2566. หน้า 79-86.

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล  สุภพิชชา รอดพลอย และอนันตญา ทินหงษ์. (2566). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อจำแนกสัตว์มีพิษ 10 ชนิดในฤดูฝน. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ 2023. 31 มีนาคม 2566. หน้า 87-92.

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ธันพิสิษฐ์ เล็กประยูร และนำชัย เกษมศรี. (2566) การพัฒนาแอปพลิเคชันรายงานตัวปฏิบัติงานด้วยคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 กองการโทรคมนาคม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6. 14 มิถุนายน 2566. หน้า A-75-A-83

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล สุรสิทธิ์ ยอดไม้งาม และชาลี โค้วสกุล. (2566) การพัฒนาแอปพลิเคชันเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ กรณีศึกษา กองรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6. 14 มิถุนายน 2566. หน้า A-84-A-91

 

การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2565

บุษกร ท้วมอ้น ธิราพร พวงทอง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2565). โมเดลจำแนกรูปภาพพืชผักสวนครัว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6. 11-12 กุมภาพันธ์ 2565. หน้า 122-130. [บทความ]

สิทธิศักดิ์ วสะยางกูร ศุภกร วงศ์อาดัม และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2565). ระบบการจัดการร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษา ร้าน Carcar'e นครปฐม. ใน  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10. 24 กุมภาพันธ์ 2565. หน้า 1633-1641. [บทความ]

เอกเกื้อกูล พงศ์เจริญ พีรพงษ์ แซ่เลื่อง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2565). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันคลังหนังสือมังงะ Checkku!. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5. 16 มิถุนายน 2565. หน้า 540-547. [บทความ]

คณิน อุดมแดงอร่าม และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2565) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2. 27 กรกฎาคม 2565. หน้า 280-287.

แก้วใจ  อาภรณ์พิศาล, กรรณิกา ผาสุข และอลิษา จันทร์รอด. (2565). ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ กรณีศึกษา หอพัก The Orbit. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13". 17-18 พฤศจิกายน 2565. หน้า B201-210.

การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2564

นรินทร์ ใจตรง พรมงคล แก่นเฉลียว และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2564). แชทบอทไลน์สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 53. 15-16 มกราคม 2564. หน้า 1109-1117. [บทความ]

สุเทพ ดาราแว๋ว สุทธิกานต์ วิทยพันธุ์ และ แก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2564). ระบบจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา ร้านเน็ต PC คอมพิวเตอร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 4 มีนาคม 2564. หน้า 1795-1802. [บทความ]

สิริสาร ภูศรี  อภิสิทธิ์ ตั้งธนะพงษา และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2564). การพัฒนาแอพพลิเคชันบันทึกการออกกำลังกายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8. 26 มีนาคม 2564. หน้า 810-818.

การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2563

[บทความ UTCC academy 2020]

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ชาญวิทย์ พักเขียว และมณฑล ธีรทองดี. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์จําหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ. ใน การประชุมวิชาการ (Proceedings)ระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4. 8 มิถุนายน 2563. หน้า 3188-3200.

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ทินกร แสงเดือน และศรัญญู คูณปล้อง. (2563). การพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอเข้าใช้บริการห้องคาราโอเกะ และห้องชมภาพยนตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการ (Proceedings)ระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4. 8 มิถุนายน 2563. หน้า 3201-3215.

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ณัฐวุฒิ เปลาเล และณัฐพงศ์ เมฆหมอก. (2563). ระบบการจัดการร้านตัดเย็บเสื้อผ้า กรณีศึกษาร้านถาวรแฟชั่น. ใน การประชุมวิชาการ (Proceedings)ระดับชาติ (UTCC Academic Day) ครั้งที่ 4. 8 มิถุนายน 2563. หน้า 3216-3232.

[บทความ NCON-SCI2020]

สิรวิชญ์ โตหมื่นไวย  ศุภกร สุวรรณะ  ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน และ แก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2563). การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและค่าความชื้นผ่านสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดสุริยนต์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 31 สิงหาคม 2563. หน้า 291-299.

คณิศร ทนานนท์  และ แก้วใจอาภรณ์พิศาล. (2563). ระบบแจ้งซ่อมและจัดการอุปกรณ์กล้องวงจรปิดออนไลน์ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 31 สิงหาคม 2563. หน้า 300-309.

[บทความ ARUCON2020]

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ธนพงษ์ เมืองนก และ พีระพล ทรัพย์ประเสริฐ. (2563). การพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.15 – 16 ธันวาคม 2563. หน้า 556-563. [บทความ]

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล และกฤศอนันต์ ชาญเชี่ยว. (2563). ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.15 – 16 ธันวาคม 2563. หน้า 564-570. [บทความ]

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ยุราตรี โพธิ์ประสิทธิ์ และ ชาลิตา อื้อกงฮะ. (2563). ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา: งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.15 – 16 ธันวาคม 2563. หน้า 578-584. [บทความ]

 

การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2562

แก้วใจ  อาภรณ์พิศาล และวันวิสาข์ หิมารัตน์. (2562). ระบบจัดการห้องเช่า กรณีศึกษา ห้องเช่าป้าสมศรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4. 5 มีนาคม 2562. หน้า 1698-1705. [บทความ]

[บทความ TECHCON2019]

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล ธีรวัต ชัยสมุทร และศิริวาท สีชะนะ. (2562). การพัฒนาระบบร้องขอแบบเรืออิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษากองออกแบบ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) "ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา". 26 กรกฎาคม 2562. หน้า PSCI-46-PSCI-55.

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล และฉัตรรวี ปานผ่อง. (2562). ระบบจัดการห้องเช่า กรณีศึกษาห้องเช่าชรินทร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) "ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา". 26 กรกฎาคม 2562. หน้า PSCI-56-PSCI-65.

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล รัชพล เพชรปานกัน และณัฐากูร สืบเนียม. (2562). เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.2562 "ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 12-13 ธันวาคม 2563. หน้า 403-408. [บทความ]

การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2561

จักรพงษ์ ไกรเพ็ชร  และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2561). การพัฒนาสื่อการสอน วิชา วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สำหรับชั้มัธยมศึกษาปีที่4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4. 5-6 มีนาคม 2561. หน้า 1139-1144.

อภิสิทธิ์ แย้มค้า ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน  และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2561). ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเสียงภาษาไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4. 5-6 มีนาคม 2561. หน้า 1145-1151.

[บทความ UTCC Academic Day 2018]

วรรณนิภา แก้วศรี และแก้วใจ  อาภรณ์พิศาล. (2561). ระบบขายส่ง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเดื่อ. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. 8 มิถุนายน 2561. หน้า 1770-1782.

ปองพล ธูปทอง และแก้วใจ  อาภรณ์พิศาล. (2561). ระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร กรณีศึกษาร้านยิ่งเจริญการค้า. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. 8 มิถุนายน 2561. หน้า 1782-1795.

ณัฐวุฒิ นะติ๊บ และแก้วใจ  อาภรณ์พิศาล. (2561). ระบบการจัดการร้าน: กรณีศึกษาร้านยิวสปอร์ท. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. 8 มิถุนายน 2561. หน้า 1796-1809.

ราชภัฏ บุญยิ่งยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2561). ระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน). ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. 8 มิถุนายน 2561. หน้า 1810-1823.

ไตรภพ จิตนาริน และแก้วใจ  อาภรณ์พิศาล. (2561). การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2. 8 มิถุนายน 2561. หน้า 1837-1849. 

การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2560

อนุสรณ์  ซุ้นเจริญ และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2560). แอปพลิเคชันฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 บนสมาร์ทโฟตแอนดรอยด์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5. 25 พฤษภาคม 2560. หน้า 284.

กาญจนา  ถาวอน และแก้วใจ  อาภรณ์พิศาล. (2560). แอปพลิเคชันคำนวณดัชนีมวลกายและนับการก้าวเดิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5. 25 พฤษภาคม 2560. หน้า 285.

การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2556-2559

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล. (2011). การพัฒนาอินเทอร์เน็ตชุมชนศาลาตึก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3.  10 สิงหาคม 2554. หน้า 128.

ศรายุทธ ปลัดกอง, สุชาติ รมณียารักษ์, แก้วใจ อาภรณ์พิศาล และพยุง มีสัจ. (2557). โมเดลการจัดกลุ่มกิจกรรมการใช้บริการเฟซบุ๊ก กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6. 30-31 พฤษภาคม 2557. หน้า 34.