วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
13317
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month317
LastMonth Last Month344
ThisYear This Year3,129
LastYear Last Year2,147

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

         

รายวิชาที่สอน

รหัสวิชา รายวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
4173704 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย (Emergency and Disaster Nursing) click click
      4173783         ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย (Emergency and Disaster Nursing Practicum) click click
4172701 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  (Adult Nursing 1) click click
4173703 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ( Adult Nursing 2) click click
4174912 ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล (Issues and Trends in Nursing Profession) click click
4174801 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางคลินิก  (Leadership and Clinical  Nursing  Administration  and   Management) click click
4170409 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Pharmacology for Nurses click click
     4173204      กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (Laws and Ethics in Nursing Profession) click click