วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
13315
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month315
LastMonth Last Month344
ThisYear This Year3,127
LastYear Last Year2,147

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

วิชา เรื่อง เอกสาร สื่อ

การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย (Emergency and Disaster Nursing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แนวคิด หลักการการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

     ภาวะฉุกเฉินทางหัวใจ

 

 

     EKG

 

     ภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจและการพยาบาล

 

     ภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมอง

 

     

     การเย็บแผล

   

กฎหมายและจริยธรรมด้านการบริการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินและอุบัติภัย

 

     แนวคิด หลักการการบริหารจัดการและการวางแผนรับอุบัติภัยสาธารณภัย ความหมาย    การบริหารจัดการและการวางแผนรับอุบัติภัยสาธารณภัย

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย (Emergency and Disaster Nursing Practicum)

คู่มือฝึกปฏิบัติการ

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย   

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  (Adult Nursing 1)

บทที่ 10

 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่าย

Ulcerative colitis ,CA colon, anal fistula, hemorrhoid

 

 

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 ( Adult Nursing 2)

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรค

ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล (Issues and Trends in Nursing Profession)
ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางคลินิก  (Leadership and Clinical  Nursing  Administration  and   Management)

การบริหารจัดการองค์กรการบริหารบริการสุขภาพและการบริการการพยาบาล

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (Pharmacology for Nurses)

   ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน

   ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร

   บัญชียาหลักแห่งชาติและยาสามัญประจำบ้าน

 

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (Laws and Ethics in Nursing Profession)