จ่าสิบเอกธานิล ม่วงพูล

Statistics Statistics
9135
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month90
LastMonth Last Month126
ThisYear This Year1,692
LastYear Last Year2,033

รายวิชา 7113408 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
    ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคาม ช่องโหว่และการโจมตี ไฟร์วอล เทคนิควิธีการในการรักษาความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ แผนการป้องกัน วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล อัลกอริทึมของการเข้ารหัส ระบบตรวจจับผู้บุกรุก การควบคุมการเข้าถึง การสำรองและกู้คืนข้อมูล การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ฝึกปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

มคอ.3 รายวิชา 7113408 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

แผนการสอนประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ เนื้อหา สื่อการสอน หมายเหตุ
1 Introduction to Security pdf  
2

Threat

pdf  
3 Law pdf  
4-5 Firewall pdf  
6 Instrusion Detection System pdf  
7 Access Control pdf  
8 Midterm    
9-10 Encryption and Decryption pdf  
11-12 Encryption and Decryption Algorithm pdf  
13 Contingency Planning pdf  
14 Information Security Policy pdf  
15-16 นําเสนอโครงงาน    
17 Final