รายวิชาที่สอน

เข้าเรียนในระบบ LMS ได้ที่ : https://online-courses.npru.ac.th/

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   7134902     โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(0-6-3)  Syllabus / TQF3
7204902  โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3) Syllabus / TQF3
 4000126   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) Syllabus / TQF3
7201401  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) E-BOOK / Syllabus / TQF3
7202402  การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) Syllabus / TQF3
7201101  ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) Syllabus / TQF3
7202102  ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) Syllabus / TQF3
           
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
7101001 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6)  TQF3
 7101002   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2  3(3-0-6)  TQF3
4142101 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 3(2-2-5)  
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
       
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
7101007  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1   3(3-0-6)