รหัสวิชา   9011103 ชื่อวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณ   (Fiscal and Budgeting Administration)
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ทฤษฎีแนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายการคลัง
นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการรายวิชา

รหัสวิชา   9012105 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1   (English for Public Administration 1) 
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการเน้นการอ่าน
เอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้
มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา

มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการรายวิชา

รหัสวิชา   9012106 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2   (English for Public Administration 2)
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการเน้นการอ่าน
เอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้ และพัฒนามาจากภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา
คอ.5 รายงานผลการดำเนินการรายวิชา