ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
"GSPA's Got Talent Season 2 : แข่งขันดวลวาทะด้านรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม