เอกสารประกอบการสอน

Week 1 _Introduction   download here

Week 2_Review Circuit Analysis method download here

Week 3_วงจรที่มีการกระตุ้นด้วยสัญญาณไซน์ download here

Week 4_กำลังไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ download here

Week 5_วงจรอันดับหนึ่ง download here

Week 6_วงจรอันดับสอง download here

Week 7_วงจรกรองความถี่และเรโซแนนซ์ download here

Week 8_การแปลงลาปลาซ download here 

Week 9_two-port download here

Week 10_ระบบไฟฟ้าสามเฟส download here