My Publications

2562 (2019)                                                                                                               

[1] อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ จุฑาศินี พรพุทธศรี ธานิล ม่วงพูล และ ศิริชัย โสภา,  (2562), “การศึกษาการสลับเฟสของสายตัวนำที่มีผลต่อการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าของสายส่งกำลังไฟฟ้าขนาด 115kV วงจรคู่ที่มีการวางตัวนำแบบเดลต้า”,งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 (EECON 42) มหาวิทยาลัยมหิดล , หน้า 645-648, จ.นครราชสีมา, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  download here

[2] อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ และเผด็จ เผ่าละออ,  (2562), “การวิเคราะห์โอกาสการเกิดวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยก้านตรงขนาด 22kV แบบ 56-2 เมื่อจำลองการทำงานภายใต้สภาวะปนเปื้อนด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์”, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, 2562. หน้า 28-35.  download here

[3] อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ และรัฐกล วุฑฒวิภาต,  (2562), “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัสดุที่ลดค่าความเข้มของเสียงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความถี่เสียง”,วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, 2562. หน้า 80-85. download here

2561 (2018)                                                                                                                 

[4] บุญธง วสุริย์ และอานนท์ อิศรมงคลรักษ์,  (2561), “อุปกรณ์ชดเชยตัวประกอบกำลังอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับศูนย์ควบคุมไฟฟ้าย่อย”,วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, 2561. หน้า 145-150. download here

[5]  อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ และเผด็จ เผ่าละออ,  (2561), “การลดทอนระยะเวลาแก้สมการเชิงเส้นสำหรับการคำนวณค่าสนามไฟฟ้าด้วยอัลกอริทึมคัทฮิลล์ แมคกี”,งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 (EECON 41) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม , หน้า 220- 223, จ.อุบลราชธานี, 21-23 พฤศจิกายน 2561. download here

[6] Arnon Isaramongkolrak and Padej Pao-la-or, (2018), “Comparative study of transient voltage drop detection techniques in electric power distribution system under fault operation”, International Journal of Smart Grid and Clean Energy, Vol.7 No. 3 July 2018, pp. 201-206. download here

2560 (2017)                                                                                                                   

[7] อานนท์ อิศรมงคลรักษ์, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบจานวนสายควบที่มีผลต่อค่าสนามไฟฟ้าของสายส่งในระบบส่งกาลังไฟฟ้าขนาด500kV วงจรคู่", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (E-NETT 13), หน้า 345-349, จ.เชียงใหม่, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560. 

[8] อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ และ กรวิก เศรษฐกุล, "การวิเคราะห์อุณหภูมิที่มีผลต่อแรงดึงของสายไฟชนิด ACSR ในระบบกำลังไฟฟ้า", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (NPRU 9), หน้า 514-521   จ.นครปฐม, 28-29 กันยายน 2560  download here

2558 (2015)

[9]  สมศักดิ์ วัชระคุปต์ และ อานนท์ อิศรมงคลรักษ์, “การศึกษาผลของการจัดวางตำแหน่งสายตัวนำในระบบจำหน่ายแบบลูปวงจรคู่ที่มีผลต่อขนาดแรงดันที่บัสโหลด”,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38 (EECON-38), หน้า 137- 140, จ.อยุธยา, 18-20 พฤศจิกายน 2558  download here

[10]   Arnon Isaramongkolrak, “Analysis phase sequence of group conductors for 500kV extra high voltage affecting to magnetic field using finite element method”, The 7th Asia Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC-2015), Beijing Yanshan Hotel, Beijing China, 12-15 April 2015. download here

[11]   อานนท์ อิศรมงคลรักษ์, “การเปรียบเทียบค่าสนามไฟฟ้าบริเวณผิวลูกถ้วยแขวนแบบ 52-2 เมื่ออยู่ในสภาวะปนเปื้อนด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์”, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 26, ฉบับที่1, 2558. download here

2557 (2014)

[12]  อานนท์ อิศรมงคลรักษ์, “การศึกษาผลของสนามไฟฟ้าที่มีผลต่อการติดตั้งสายเคเบิล ADSS บนเสาส่งประเภท SH ของระดับแรงดัน 500kV ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์”,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 37 (EECON-37),หน้า 293 - 296, จ.ขอนแก่น, 19-21 พฤศจิกายน 2557 download here

[13] Arnon Isaramongkolrak. Pornpat Kredpradub and Korakot Wangwattana. "Comparative study for the installation of overhead ground wire affecting the electric field of high voltage transmission lines", 2014 International conference on power system technology (POWERCON 2014) , Wangjiang Hotel, Chengdu,China, 20-22 October 2014,download here

2556 (2013)

[14]   อานนท์ อิศรมงคลรักษ์, ไพบูลย์ แก่นแก้ว และ วธัญญู วัสวาณิชย์การศึกษาเชิงเปรียบเทียบปริมาณการใช้เชื้อเพลิง LPG และแก๊สชีวภาพสำหรับผลิตไฟฟ้า”,การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 (ENETT-9),หน้า 1 - 4, จ.นครนายก, 8-10 พฤษภาคม 2556  download here

2555 (2012)

[15]   Arnon Isaramongkolrak, Isaree Srikun and Chaiyut Sumpavakub. “A Comparative study of magnetic fields in 115kV single circuit transmission line of Thailand”, The 4th Asia Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC-2012), Grand mercure baolong Hotel, Shanghai China, 27-29 March 2012. download here

2554 (2011)

[16]  อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ สุนทร พิมพ์สวัสดิ์ และชัยรัตน์ ประทุมทอง , “เปรียบเทียบค่าสนามแม่เหล็กของระบบส่งกำลังไฟฟ้า 115kV เมื่อจ่ายโหลดในวันปกติและวันหยุดด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์”,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 34 (EECON-34), หน้า 177 - 180, จ.ชลบุรี, 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2554. download here

[17] อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ และเผด็จ เผ่าละออ, “การเปรียบเทียบค่าแม่เหล็กจากการจัดเรียงตัวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า 115kV ที่มีผลต่อมนุษย์ด้วยวิธีไฟไฟไนท์อิลิเมนท์”, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 22, ฉบับที่1, 2554.  download here

2553 (2010)

[18] อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ และเผด็จ เผ่าละออ, “การพิจารณาการจัดเรียงตัวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า115kV ที่มีผลต่อค่าสนามแม่เหล็กด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์”,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 33 (EECON-33), หน้า 321 - 324, จ.เชียงใหม่, 1–3 ธันวาคม 2553 download here

2552 (2019)

[19] Tupsie, S., Isaramongkolrak, A., and Pao-la-or, P. “Analysis of Electromagnetic Field Effects Using FEM  for Transmission Lines Transposition”. Proceeding of World Academy of Science, Engineering and Technology Tokyo, Japan. 870-874. (2009).(Master Degree Conference)

2551 (2008)

[20]  Isaramongkolrak, A., Kulworawanichpong, T., and Pao-la-or, P. “Infulence of an overhead ground wire on electric fields around the HV power transmission line”. Proceeding of the 8th WSEAS international conference on electric power system .Venice, Italy. 128-132. (2008).  (Master Degree Conference)

 [21]  Isaramongkolrak, A., Kulworawanichpong, T., and Pao-la-or, P. “Finite  Element  approach to electric field distribution resulting from phase-sequence orientation of a double-circuit high voltage transmission line”. Proceeding of the 8th WSEAS international conference on electric power system Venice, Italy. 207-211. (2008).  (Master Degree Conference)

[22]  P. Pao-la-or, A. Isaramongkolrak and T. Kulworawanichpong. “Electromagnetic Fields Distribution of  Phase-sequence Orientation of a Double-Circuit Power Transmission Line Based on Finite Element   Method” .WSEAS transaction on power system. Venice Italy. 10(3).2008: 653-663. (Master Degree Journal)

 [23]  P. Pao-la-or, A. Isaramongkolrak and T. Kulworawanichpong. “Study of  Influence of an Overhead  Ground Wire on Electric Fields around the HV Power Transmission Line Using 2D and 3D Finite Element Method”. WSEAS transaction on  power system.Venice Italy. 10(3).2008: 675-684. (Master Degree Journal)