1 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย รวมถึงการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางด้านการบัญชี เช่น การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Register) การจัดทำรายงาน การกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ (Reconciliation) การจัดทำบัญชีคุมต่าง ๆ (Control Sheet) รวมถึงการจัดทำงบการเงินที่สมบูรณ์ (Financial Statement) ศึกษาการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ download มคอ3

2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง download มคอ3