จ่าสิบเอกธานิล ม่วงพูล

Statistics Statistics
9137
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month92
LastMonth Last Month126
ThisYear This Year1,694
LastYear Last Year2,033

Conference

คุณากร สีหนู ธัญญวรรษ บุษบา ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ, 
     
การพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกล
     โดยใช้เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่, 
The 3rd National Conference
     on Technology and Innovation Management NCTIM 2017, 
     Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

ศักราช รอดภัย กฤษราม รถมณี กฤษฏา รถมณี อวยไชย อินทรสมบัติ 
     และ
ธานิล ม่วงพูลการพัฒนาแผนที่ภูมิอากาศท้องถิ่นด้วย IOT
     และ คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์, 
The 3rd National Conference
     on Technology and Innovation Management NCTIM 2017, 
     Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

ปิยะนุช เจียมจันทร์ และธานิล ม่วงพูลการพัฒนากระบวนเรียนการสอน
     แบบเพื่อนคู่คิดโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเสริมทักษะ
     การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท์,
     
The 3rd National Conference on Technology and Innovation
     Management NCTIM 2017, 
Rajabhat Maha Sarakham University, 
     March 2017.

น้้ำผึ้ง โสดดี และธานิล ม่วงพูลการพัฒนาการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
     โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมทักษะ
การเรียนรู้
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องหลักภาษา สำหรับนักเรียน
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 
The 3rd National Conference
     on Technology and Innovation Management NCTIM 2017, 
     Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

เอมย์วิกา พุทธรักษา ธานิล ม่วงพูล อวยไชย อินทรสมบัติ และปิติพล พลพบู, 
     
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องคำราชาศัพท์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,
     
The 3rd National Conference on Technology and Innovation
     Management NCTIM 2017, 
Rajabhat Maha Sarakham University, 
     March 2017.

ธานิล ม่วงพูล อวยไชย อินทรสมบัติ และสุภาพร คงประเสริฐ, 
     
การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกรายจ่ายลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง 2 ขวบ
     
บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์, 
The 3rd National Conference
     on Technology and Innovation Management NCTIM 2017, 
     Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

อนันตชัย กุลสอน วสันต์ สามร้อยงาม อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล
     
กล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง, The 3rd National Conference
     on Technology and Innovation Management NCTIM 2017, 
     Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

จุฑามาศ ตันสมบูรณ์ และ ธานิล ม่วงพูลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ BBL
     ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้เทคนิค
KWDL
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อาเซียน
     สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 
The 3rd National Conference
     on Technology and Innovation Management NCTIM 2017, 
     Rajabhat Maha Sarakham University, March 2017.

Thanin Muangpool, Ouychai Intharasombat,Thaphakorn Thedthong.
     Web Application On-line Confirm Check-In Red box for
     Patroller 
Officer Development.
The 11th National
     Conference 
and 2017/1 International Conference on Applied
     Computer 
Technology and Information Systems and 2017/1
     National 
Conference on Business Administration, Southeast
     Bangkok 
College, January 2017. 

Thanin Muangpool, Ouychai Intharasombat. The Development of
     English Language Media for Primary Students Grade 4
     on Android Operating System.
 
The 11th National Conference
     and 2017/1 International Conference on Applied Computer
     Technology and Information Systems and 2017/1 National
     Conference on Business Administration, Southeast Bangkok
     College, January 2017.

Thanin Muangpool, Ouychai Intharasombat. Electrical Device
     Control using Voice Based on Android and Arduino.

     The 20th International Computer Science and Engineering
     Conference 2016, Maejo University, December 2016.

Thanin Muangpool, Ouychai Intharasombat. Performance Evaluation
     
of Instructional Media in Topic English Vocabulary on
     
Android Operating System for Primary Students Grade 1.
     
The National Conference & Research Presentation 2016.
     
Nakhon Ratchasima College, june 2016.

Nagrittra MuangpoolThanin Muangpool, Kaiyasith Apirating. 
     E-Learning base on Robert Gagne’s Concepts of Instructional
     theory for Career and Technology for Information Technology
     and Communication Subject for Primary Students Grade 6. 
     
The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)
     2016. 
Burapha University Sakaeo Campus, April 2016.

Nateephat Photitawonwat, Thanin Muangpool, Phongdanai
     Jittavisuttikul. 
The development of achievement base on
     CIPPA Instruction Model using Computer-Assisted
     Instruction on topic flowchart drawing for secondary school
     grade 8.
 
The 4th ASEAN Undergraduate Conference in
     Computing (AUC2) 2016. 
Burapha University Sakaeo Campus,
     April 2016.

Rattanachai Manprom,  Thanin Muangpool. The development of
     Computer-Assisted Instruction in topic program Adobe
     Flash CS5 with Project-based Learning Technique.
 
     
The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing
     (AUC2) 2016. 
Burapha University Sakaeo Campus,
     April 2016.

Thanin Muangpool, Ouychai Intharasombat and Arnat Maneechot.
     Voice to Text Translation Application for Deafness using
     Google API
.
 National and International Conference on
     Knowledge and Learning Management for 21 Century Skills
     Building, Uttaradit Rajabhat University, December 2015.

พิทยา คำปัน, กฤตญา บุญสุขแสง, ปัทมา ตริตานนท์, อวยไชย อินทรสมบัติ,
     ธานิล ม่วงพูล. การเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ด้วย QR code บนแอนดรอยด์.
     NPRU National Conference; Nakhon Pathom Rajabhat
     University,July 2013.