ภาคเรียนที่ 2/2559

  • 7103102 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับคอมพิวเตอร์ ​(มคอ.3)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยที่บังคับใช้แล้วและอยู่ในกรอบการพิจารณา รวมถึงประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ร่างข้อตกลงทั่วๆไป และข้อตกลงพิเศษ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทำขึ้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ความรู้ ทักษะ ที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบของนักคอมพิวเตอร์

  • ​7133803 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ​(มคอ.3)

ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการดำเนินการเข้าสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ การจดทะเบียน ระบบการชำระเงิน และการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • 7134603 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ.3)

ศึกษาหัวเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันหรือเป็นแนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษาด้านวิชาชีพ

  • 7201403 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบวิชวล (มคอ.3)

หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกการใช้ฟอร์มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง

 

ภาคเรียนที่ 1/2559

  • 7103102 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับคอมพิวเตอร์ ​(มคอ.3)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยที่บังคับใช้แล้วและอยู่ในกรอบการพิจารณา รวมถึงประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ร่างข้อตกลงทั่วๆไป และข้อตกลงพิเศษ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทำขึ้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ความรู้ ทักษะ ที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบของนักคอมพิวเตอร์

  • 7133603 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล​(มคอ.3)

เทคนิคการทำกระบวนการสอบถามให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แนวคิดของทรานแซคชั่น เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงพร้อม ๆ กันของผู้ใช้หลายคน เทคนิคการกู้ฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ การจัดการบัฟเฟอร์ แนวคิดของฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุและดาต้าแวร์เฮ้าส์ ศึกษาเทคนิคใหม่ของฐานข้อมูลและการประยุกต์

  • 7138810 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง(มคอ.3)

การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงโดยอิงมาตรฐานของฐานข้อมูล และความมั่นคงของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกระจาย และการรวมฐานข้อมูล แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ลักษณะสําคัญของภาษาสอบถามรุ่นที่ 3 (SQL3) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสอบถามข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บแบบคลังข้อมูล OLAP เหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์การสืบค้นข้อมูล เครื่องมือสําหรับการสืบค้นข้อมูล ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียและการสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย