รหัสวิชา   9012105 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1   (English for Public Administration 1)  ภาค กศพป
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการเน้นการอ่าน
เอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้
แนวการสอน

รหัสวิชา   9012106 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2   (English for Public Administration 2) ภาคปกติ

คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการเน้นการอ่าน
เอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้ และพัฒนามาจากภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1

แนวการสอน
มคอ.3 


รหัสวิชา 9014305 ชื่อวิชา  การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ   (Public Economic Policy and Fiscal Administration)   ภาคปกติ

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี การใช้จ่ายของรัฐบาล ที่เป็นเครื่องมือทางการคลังและการหารายได้ของรัฐบาล ทั้งในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโต และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
แนวการสอน
มคอ.3