การเปรียบเทียบธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
   ธรรมาภิบาลภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 
   
Improving the Academic Performance of Students in the Fiscal and Financial Management Course
          at Nakhon Pathom Rajabhat  University
   
Developing English skills  for 3rd Year Public Administration students 
  
ความเป็นธรรมด้านการคลังท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตปริมณฑล

  นวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครปฐม 

 

ผลงานวิจัย

 1. พ.ศ. 2553 คุณภาพชีวิตในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกลุ่มภาคตะวันตก
  (ทุนสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)

   
 2. พ.ศ. 2553 การบริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ของเทศบาลเมืองไร่ขิง(ทุนสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)

   
 3. พ.ศ. 2554 รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
  ภาคกลางและภาคตะวันออกประเภท: สวนสัตว์ (ทุนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

   
 4. พ.ศ. 2557 การกระจายความเป็นธรรมด้านการคลังท้องถิ่นของเทศบาลในเขตปริมณฑล
  (ทุนสถาบันพระปกเกล้า)

บทความวิชาการ

 1. บทความวิชาการเรื่องเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล​
 2. ​บทความวิชาการเรื่องธรรมาภิบาลภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
  และเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์

ผลงานนำเสนอบทความภาษาไทยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

1.  เรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกลุ่มภาคตะวันตก
     เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2.  เรื่องเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
     เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. เรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้ง: กรณีศึกษามูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
    เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. เรื่องการบริหารงานคลังเพื่อสังคมที่ดีกว่า  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
     เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

5.   ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์กรณีศึกษา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก เมื่อ 9 ธันวาคม 2554 ในเวทีวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
      การประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่  12 

6.    เรื่องการบริหารงานคลังเพื่อสังคมที่ดีกว่าสู่ความเป็นอาเซียน การประชุมวิชาการระดับชาติ
      “ภาษาและวัฒนธรรม 2556” เรื่อง “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 
       
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

7.   ธรรมาภิบาลกับการคอร์รัปชั่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในยุคโลกาภิวัตน์ 
      โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติSMARTS ครั้งที่ 3 หัวข้อ: มุมมองอาเซียน
      วันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

8.  เรื่องการบริหารงานคลังเพื่อการพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557
      ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.   
เรื่องความไม่เท่าเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม


10.  เรื่องนวัตกรรมการบริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART VII ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

11. นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตำบลกระจับ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่  ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ผลงานนำเสนอบทความภาษาไทยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1.  ความเป็นธรรมด้านการคลังท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตปริมณฑล ในงานสัมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่  3 กันยายน 2558 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานนำเสนอบทความภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Presenting the paper “Government fiscal sector management for a creative society towards the ASEAN Community” on the 5th DEPISA International Conference on June 10-13, 2013 at Phrankhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand
 2. Presenting the paper “Improving the Academic Performance of Students in the Fiscal and Financial Management Course at Nakhon Pathom Rajabhat University” on the 7th DEPISA International Conference on 25-26 June 2014 at Suratthani Rajabhat University, Bangkok, Thailand
 3. Presenting the paper “Developing English skills for 3rd Year Public Administration students” on The 9th DEPISA International Conference on 24-25 June 2015 at Nakhon Pathom Rajabhat University, Bangkok, Thailand

  Improving the Academic Performance of Students in the Fiscal and Financial Management Course at Nakhon Pathom Rajabhat University, Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) Faculty of Political Science, Thammasat University for successful paper presentation at the International Conference on Pacific Organization (ICONPOVI) Thammasat University on Aug 10-11, 2016

บทความวิชาการตีพิมพ์วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก

เรื่อง   ผลกระทบของภาษีทรัพย์สินต่อการกระจายรายได้ ตีพิมพ์วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก
          ปีที่ 4 ฉบับที่  1 (ก.ค.-ธ.ค.52)   
หน้า 45-54

ผลกระทบของภาษีทรัพย์สินต่อการกระจายรายได้   by ธิดารัตน์ สืบญาติ
Subjects:   การกระจายรายได้ – วิจัย
                  
ภาษีทรัพย์สิน -- วิจัย

Note: บทคัดย่อ, ตาราง

Main Entry: วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.52) หน้า 45-54

ทความวิชาการตีพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. Conflict Management in private sectors 
ารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่  1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555
2. การบริหารงานคลังภาครัฐเพื่อจัดสรรสังคมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่  1                             พฤษภาคม- สิงหาคม 2556
3. Performance of Second Year Public Administration Major Students Studying Fiscal and Financial at NPRU ว
ารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่  1 มกราคม 2557
 

บทความวิชาการตีพิมพ์วารสารสถาบันพระปกเกล้า

ความเหลื่อมล้ำทางการคลังของเทศบาลในเขตจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  วารสารสถาบันพระปกเกล้าฉบับ กันยายน-ธันวาคม 2558 (ปีที่ 13 ฉบับที่ 3)
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000012084

วิทยากรรับเชิญ
บรรยายในหัวข้อ การคลังและงบประมาณ ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ในวันที่  5 กันยายน 2557


วิทยากรรับเชิญ
บรรยายในหัวข้อ เทคนิคในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ณ กรมขนส่่งทางบก ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2559