วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักประศาสนศาสตร์ 1 (9012105)

 Good Governance 
 Scanning and chapter 2  
 Reading comprehension 
 Chapter 4 Politics and Administration 

 ESP 
Reading skills 
 Good presentation 
 Listening 
 Exercise 
 Word Structure