Statistics Statistics
6048
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month131
ThisYear This Year725
LastYear Last Year1,329

รายวิชาที่สอน

2000108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   (Law in Daily Life)

คำอธิบายรายวิชา

             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจำวัน

>> มคอ. 3 :: 2000108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน <<

2561301 กฎหมายลักษณะหนี้   (Obligation  Law)

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาความหมายของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ ลักษณะ ๑ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

>> มคอ. 3 :: 2561301 กฎหมายลักษณะหนี้ <<

2562305 กฎหมายครอบครัว (Family  Law)

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความเป็นมาของทฤษฎีกฎหมายครอบครัว ความหมายของการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาทั้งทางส่วนตัวและทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินส่วนตัว สินสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและบุตร บุตรบุญธรรม การสิ้นสุดของการสมรสตามบรรพ ๕ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

>> มคอ. 3 :: 2562305 กฎหมายครอบครัว <<

 

2563405 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ (Constitutional Court of Justice and Judicial System)

คำอธิบายรายวิชา

 กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อำนาจศาล และอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงและระบบศาลพิเศษต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

มคอ. 3  2563405 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ (Constitutional Court of Justice and Judicial System)

 

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ Constitutional Law

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจนั้น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ องค์กรต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ

มคอ.3 2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ Constitutional Law

2564501 กฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Law

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติและหลักของกฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟูกิจการ การฟ้องร้องคดีล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย โดย การวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

มคอ.3 2564501 กฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Law