ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 2902751

2/2558

 

มคอ.3smiley

 

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน 1500129

 

2/2558

มคอ.3smiley

heartheartheart heartheartheart

 

ภาษาจีนระดับต้น 1 (1571301)

1/2559

มคอ.3

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน 1500129

1/2559

มคอ.3

 

ภาษาจีนระดับต้น2 1571102

Elementary Chinese2

 2/2559


มคอ.3

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน  Chinese conversation for work 1500129
2/2559

มคอ.3