อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
16300
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month151
LastMonth Last Month97
ThisYear This Year551
LastYear Last Year1,526

PUBLICATION


2015

 

 

 

 

 

 

นิฏฐิตา เชิดชู, วีระศักดิ์ ชื่นตา และขนิษฐา แซ่ลิ้ม, “การพัฒนาเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไอพีด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Asterisk บนอุปกรณ์เครื่องคอมพวเตอร์ระบบฝังตัวสำหรับใช้ในองค์กรขนาดเล็ก” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7,นครปฐม, 30-31 มี.ค. 2558 Download

นิฏฐิตา เชิดชู, วีระศักดิ์ ชื่นตา และขนิษฐา แซ่ลิ้ม, “การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการตัดถ่ายระบบโทรศัพท์แอนะล็อกสู่ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7,นครปฐม, 30-31 มี.ค. 2558 Download

นิฏฐิตา เชิดชู และ วีระศักดิ์ ชื่นตา, “การพัฒนาระบบกระจายเสียงระบบไอพีอันชาญฉลาดและต้นทุนต่ำด้วยซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส Asterisk” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7,นครปฐม, 30-31 มี.ค. 2558 Download

2014

 

 

 

 

Weerasak Cheunta, Nitthita Chirdchoo and Kanittha Saelim, "Efficiency Improvement of an Integrated Giant Freshwater-White Prawn Farming in Thailand Using a Wireless Sensor Network" IEEE APSIPA ASC 2014Siem Reap, city of Angkor Wat, Combodia, Dec, 2014. Download

Thiti Sittivangkul,Nitthita ChirdchooWeerasak Cheunta, Muhammad Saadi and Lunchakorn Wuttisittikulkij, "Design and Development of a Wireless Sensor Mote Prototype for Laboratory Usage" ITC-CSCC 2014, Phuket, Thailand, July, 2014. Download

2013

 

Nitthita ChirdchooWeerasak Cheunta, Kanittha Saelim and Piya Kovintavewat, “Design and Implementation of a VoIP System for Campus Usage: A Case Study at NPRU” IEEE ISCIT 2013, Samui, Thailand. Download

2012
 

 

นิฏฐิตา เชิดชู และ วีระศักดิ์ ชื่นตา, “การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจระหว่างการใช้ระบบโทรศัพท์แบบเดิมกับระบบ
โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4
,นครปฐม, 12-13 ก.ค. 2555, vol. 1 , หน้า 237-245. Download

2011

 

Nitthita Chirdchoo, Wee-Seng Soh, Chaing-Kee Chua, Piya Kovintavewat and Weerasak Cheunta,
“The Usefulness of Overheard Information for Collision  Avoidance in a Single-hop Underwater
Acoustic Networks,” 
I-SEEC 2011, Nakhon Pathom,Thailand, Dec., 2011. Download