อ. อรนุช  เอกพงษ์เผ่า
อีเมลล์: orranuch_aeg@hotmail.com
Statistics Statistics
4896
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month119
LastMonth Last Month153
ThisYear This Year119
LastYear Last Year1,284


Teaching Experiences

1552102 การเขียนอนุเฉท (Paragraph Writing)
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (Business English I)
1551103 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ (English for Reading Strategies)
1551611 การติดต่อธุรกิจ (Business Correspondence)
1500122 ภาษาอังกฤษการอาชีพ 1 (English for Career)
1500123 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 2 (English for Career II)