รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
2801
Online User Online2
Today Today2
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month291
LastMonth Last Month1,944
ThisYear This Year2,801
LastYear Last Year0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
การสื่อสารกับสังคม
ทฤษฎีการสื่อสาร อิทธิพลของสื่อที่มีต่อบุคคลและสังคม และกลยุทธิ์การใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์: Idea ดีๆ ไม่มีวันหมด  
หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่เคยเขียนและผู้ที่เป็นนักเขียน คนที่ไม่เคยเขียนก็จะ "ตื่นใจ" กับความรู้อันครบถ้วน ในขณะที่ผู้เป็นนักเขียนก็จะ "ต้องใจ" กับการให้รายละเอียดการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  
คำนิยมโดย... ชมัยภร แสงกระจ่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
การสื่อสารที่มีเป้าหมายเพื่อ "สร้างเสริมสุขภาวะ" ไม่เพียงอาศัย "ธาตุทั้งสี่" เป็นองค์ประกอบหลัก แต่ยังมีลักษณะเฉพาะตัวที่ผู้เกี่ยวข้องพึงต้องตระหนัก
คำนำโดย... รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์: การสื่อสารในภาวะวิกฤต 
ภาวะวิกฤติ คือ ภาวะที่ "ความผิดปกติ" ได้อุบัติขึ้นโดยไม่คาดฝัน การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารเพื่อกอบกู้วิกฤตทางสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทเรียนชุมชน 3 ดีวิถีสุข การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาพื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี 
บทเรียนที่ทรงคุณค่าในการขับเคลื่อนชุมชน ด้วยตัวชี้วัดเมือง 3 ดี วิถีสุข สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สื่อเพื่อปัญญา สื่อเพื่อสันติภาพ สื่อของภาคพลเมือง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องเก่าเล่าใหม่ถึงหัวใจบางหลวง
เสน่ห์ของประวัติศาสตร์ คือ บทเรียนที่คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เพื่อเข้าใจวิธีคิด การต่อสู้ ความอดทน ของ“คนสองวัย” ในบางหลวงที่ร่วมกันสืบสานและบันทึกตำนานรวมเรื่องเล่าผ่านความหลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดบ้านอ่านเมือง "ปฐมนคร" เส้นทางประวัติศาสตร์ยุคทองแห่งทวารวดี
เรื่องราวเมืองนครปฐมจากอดีตที่หลายคนไม่เคยรู้และต้องเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โดย...ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

 

โดย...เนตรสุดา สงสุกล และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
 
 
 

 
 
 
 
 
ฐานข้อมูลบุคคล บททำขวัญข้าว และเรื่องราวที่ต้องบันทึก เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เรื่องราวของตลาดน้ำลำพญาที่โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์กับการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 การวิจัยเชิงประเมินผล การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดที่นำมาใช้ได้จริงกับโครงการพัฒนาสุขภาวะ ซึ่งผู้บริหารโครงการจำเป็นต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยกลไกประชารัฐ:กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
การพัฒนาตัวชี้วัดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้เป็นกลไกการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองสื่อสร้างสรรค์: ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาเยาวชน
การพัฒนาตัวชี้วัดเมือง 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วรรณกรรมคือหน้าต่างของสังคม มองสัมพันธภาพของครอบครัวไทยจากภาพสะท้อนของนวนิยายที่อ่านสนุกแต่แฝงด้วยเรื่องราวที่น่าคิด
 
 
 
 

 

 

 

นางฟ้าตกสวรรค์ในกรงขังเสรีนิยม : ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองไทย จากเรื่องสั้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจแห่งปี 2540