นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
4292
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month28
LastMonth Last Month121
ThisYear This Year1,498
LastYear Last Year1,003

 

รายวิชาที่สอน 

1. วิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 1 มคอ. เอกสารประกอบการสอน power point
2. วิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 มคอ. เอกสารประกอบการสอน power point
3. วิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 3 มคอ. เอกสารประกอบการสอน power point
4. วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 1 มคอ. คูู่มือฝึกปฏิบัติ block  lotation
5. วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 มคอ. คู่มือผึกปฏิบัติ block lotation
6. วิชาปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร มคอ. คู่มือผึกปฏิบัติ block lotation