นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
12467
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month372
LastMonth Last Month292
ThisYear This Year372
LastYear Last Year3,401

 

รายวิชาที่สอน 

1. วิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 1 มคอ. เอกสารประกอบการสอน power point
2. วิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 มคอ. เอกสารประกอบการสอน power point
3. วิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 3 มคอ. เอกสารประกอบการสอน power point
4. วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 1 มคอ. คูู่มือฝึกปฏิบัติ block  lotation
5. วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 มคอ. คู่มือผึกปฏิบัติ block lotation
6. วิชาปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร มคอ. คู่มือผึกปฏิบัติ block lotation