ตารางสอนอาจารย์
    ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 

**Home Room : พ. 13:30-14:30 ห้อง ป.อาหาร1 หมู่เรียน 59/37:ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.4 ปี) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
จ.            1551120
, 60/46
HS307
 1553601
, 59/37
HS307
     
อ.    1551605
, 60/74
HS307
     1551605
, 60/72
HS307
 1551605
, 60/73
HS307
     
 
พ.
 
                       
 
พฤ.
 
                       
 
ศ.
 
                       
 
ส.
 
                       
อา.    1551605
, 20.7
726
   1551605
, 20.8
744
       2564101
, 19.7
769
   

* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม และห้องเรียน ตามลำดับ
 

ตารางสอนอาจารย์
รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา หน่วยกิต วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน สำรองที่นั่ง ลงทะเบียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค
   1551120     60/46   การใช้ภาษาอังกฤษ 2   3(3-0-6)   จ.12:30-15:30 
HS307 
 60/46   51   43   -   - 
   1553601     59/37   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน   3(3-0-6)   จ.15:30-18:30 
HS307 
 59/37   45   39   -   - 
   1551605     60/72   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6)   อ.12:30-15:30 
HS307 
 60/72   35   28   -   - 
   1551605     60/73   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6)   อ.15:30-18:30 
HS307 
 60/73   35   33   -   - 
   1551605     60/74   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6)   อ.08:30-11:30 
HS307 
 60/74   49   41   -   - 
   2564101     19.7   ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1   3(3-0-6)   อา.16:50-19:20 
769 
 19.7   37   14   -   - 
   1551605     20.7   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6)   อา.08:30-11:00 
726 
 20.7   56   30   -   - 
   1551605     20.8   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6)   อา.11:50-14:20 
744 
 20.8   64   25   -   -