ตารางสอนอาจารย์
    ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 

**Home Room : พ. 13:30-14:30 ห้อง EDU307 หมู่เรียน 59/37:ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.4 ปี) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Day/Time
 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00
จ.    1551606
, 59/72
245
     1551604
, 59/37
245
 1551608
, 58/34
245
   
อ.    1551100
, 61/55
245
     4102601
, 60/42
245
         
 
พ.
 
                     
 
พฤ.
 
                     
 
ศ.
 
                     
 
ส.
 
                     
อา.    1551605
, 21.11
โลจิสติกส์ 603
                 

* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม และห้องเรียน ตามลำดับ
 

ตารางสอนอาจารย์
รหัสวิชา Sec. ชื่อวิชา หน่วยกิต วันเวลาเรียน-ห้อง หมู่เรียน สำรองที่นั่ง ลงทะเบียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค
   1551608     58/34   ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1   3(3-0-6)   จ.15:30-18:30 
245 
 58/34   51   42   -   - 
   1551606     59/72   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   3(3-0-6)   จ.08:30-11:30 
245 
 59/72   45   37   -   - 
   1551604     59/37   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม   3(3-0-6)   จ.12:30-15:30 
245 
 59/37   45   38   -   - 
   4102601     60/42   ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1   2(1-2-3)   อ.12:30-15:30 
245 
 60/42   42   37   -   - 
   1551100     61/55   การใช้ภาษาอังกฤษ 1   3(3-0-6)   อ.08:30-11:30 
245 
 61/55   54   54   -   - 
   1551605     21.11   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6)   อา.08:30-11:00 
โลจิสติกส์ 603 
 21.11   66   43   -   - 
   2564102     S029   ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2   3(3-0-6)         1   0   -   -