ข้อมูลส่วนตัว

 

                ชื่อ-สกุล                  ดวงจิตร  สุขภาพสุข              วัน/เดือน/ปีเกิด       24 กุมภาพันธ์ 2529   

                สังกัด      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                ที่อยู่ปัจจุบัน            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 85 หมู่ 3 

                ตำบล      นครปฐม            อำเภอ     เมือง        จังหวัด          นครปฐม

                รหัสไปรษณีย์         73000                    โทรศัพท์มือถือ       0625322528

 

              ประวัติการศึกษาโดยสังเขป

คุณวุฒิ

สาขา

ปีที่สำเร็จ

สถาบัน

ประเทศ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

2552

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไทย

 

             ประสบการณ์ทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

จาก

ถึง

2007

2008

ครูฝึกสอน

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม ประเทศไทย

 
             ประวัติการทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

คณะ/ หน่วยงาน

งานที่รับผิดชอบ

จาก

ถึง

2556

ปัจจุบัน

อาจารย์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานสอน