รหัสวิชา   9012106 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2   (English for Public Administration 2)
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการเน้นการอ่าน
เอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้ และพัฒนามาจากภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1

แนวการสอน
มคอ. 3 รายละเอียดวิชา


รหัสวิชา   9012105 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1   (English for Public Administration 1) 
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการเน้นการอ่าน
เอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้
มคอ.3 รายละเอียดวิชา

แนวการสอน 
มคอ. 5