เอกสารประกอบการเรียนการสอน

Week 1-2  ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์     download here

Week 3-4 สมการอ้างอิงตัวแปรเสริม download here

Week 5-6-7-8 เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์ อินทิกรัล ความโค้ง  download here

Week 11-12 สมการเชิงอนุพันธ์ download here

Week 13-14 อินทิกรัลตามเส้น download here