รายวิชาที่สอน

1.รายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเบื้องต้น

          วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโน้ม ลักษณะ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ สนับสนุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการ วางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทของการเปิดเสรีทางการค้าการบริการ นโยบายและ บทบาทของรัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ขององค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ

          Evolution, definition, significance, trends, characteristics, key elements and supporting elements of tourism industry; impacts of tourism industry; concepts of tourism planning and developing in the context of free flow of services; policy and roles of government in tourism development both in macro and micro levels; roles, duties and responsibilities of national and international tourism organizations

2.รายวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว

          ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดนำเที่ยว วิธีการและเทคนิคของการสำรวจเส้นทางการเดินทางและการเขียนแผนที่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุนและการกำหนดราคารายการนำเที่ยว รูปแบบ และการเขียนรายการนำเที่ยว การประเมินผลการจัดนำเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศ อาเซียน และสากล โดยมีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่