การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยวของตลาดน้ำลำพญา: การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

2 การนำการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้และผลกระทบต่องานของผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท TOT จำกัดมหาชน