ประถมศึกษา อนุบาลจังหวัดนครปฐม

มัธยม 1 - 5 สวนกุหลาบวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(บัญชีบัณฑิต)

ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย(บัญชีมหาบัณฑิต)