Statistics Statistics
7880
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month9
LastMonth Last Month96
ThisYear This Year681
LastYear Last Year1,606

 

 

 

 

 

 

 

 


 

คำอธิบายรายวิชา

ชื่อวิชา                 การบัญชีชั้นสูง 1

รหัสวิชา               3522106

หน่วยกิต               3 หน่วยกิต

                           Advanced Accounting 1                                     

                           ต้องสอบผ่าน  3521104 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522105 วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2

                   นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำนักงานใหญ่ และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้