Statistics Statistics
7888
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month17
LastMonth Last Month96
ThisYear This Year689
LastYear Last Year1,606

 

 

 

 

 

 

 

 


 

คำอธิบายรายวิชา

วิชา                   การบัญชีชั้นกลาง 1

รหัสวิชา             3521104     

หน่วยกิต            3 หน่วยกิต                      

             Intermediate Accounting 1               

                    ต้องสอบผ่าน  : 3521102  หลักการบัญชีชั้นต้น 2

                    รายการสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูล