Statistics Statistics
7887
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month16
LastMonth Last Month96
ThisYear This Year688
LastYear Last Year1,606

 

 

 

 

 

 

 

 


 

วิทยากร

1. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อถอดบทเรียนรูปธรรมการจัดการงานในพื้นที่ตำบลนิลเพชร

2. โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน โรงเรียนวัดเสนหา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3. โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน โรงเรียนสว่างวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

จัดโครงการอบรม

1. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อถอดบทเรียนรูปธรรมการจัดการงานในพื้นที่ตำบลนิลเพชร

2. โครงการอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตำบลนิลเพชร จังหวัดนครปฐม