3531101 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
แนวการสอน มคอ.3
3532201 การภาษีอากรธุรกิจ
(Business Taxation)
แนวการสอน มคอ.3
3534401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
(Financial Analysis)
แนวการสอน มคอ.3
3533403 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
(Financial Management in Selected Business)
แนวการสอน มคอ.3