Nupong Phusri

nupong2010@windowslive.com

Statistics Statistics
10947
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday31
ThisMonth This Month128
LastMonth Last Month195
ThisYear This Year906
LastYear Last Year2,117

วิทยากรบรรยาย

  • วิทยากรโครงการ English Summer Camp For Students 2012 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2555
  • กรรมการการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในงานนิทรรศการผลิตผลคนสร้างสื่อชุด: Welcome to ASEAN “เปิดโลกอาเซียน 2012” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2555
  • วิทยากรโครงการจากพี่สู่น้อง เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555
  • วิทยากรโครงการอบรมหลักสูตร ASEAN Community Preparation ศูนย์แม่ข่าย จ. นครปฐม โรงเรียนภัทรญาณวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  • คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับโปรแกรมวิชาและคณะ พ.ศ. 2555
  • คณะกรรมการประจำหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)         พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
  • วิทยากรภาษาอังกฤษ โครงการ English Camp โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
  • วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการตำรวจในจังหวัดนครปฐม ปี 2556 และปี 2557
  • วิทยากรอบรมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปี 2557
  • วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานศาลยุติธรรม ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ปี 2556, 2557 และ 2558