ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนระหว่าง พ.ศ. 2549-2558” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นำเสนอวันพุธที่ 2 กันยายน 2558)

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “โอกาสและคุณภาพ: ความแตกต่างทางพื้นที่และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference 8 ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นำเสนอวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561) Download new
 2. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554" ในารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The 10th NPRU National Academic Conference) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นำเสนอวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561) Download new
 3. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง "มุมมองและแนวปฏิบัติต่อทุนมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก" ในารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The 9th NPRU National Academic Conference) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นำเสนอวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560) Download 

 4. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง "A Management Approach according to Government Policy for Flood Management in Thailand: Lessons and Future" ตามโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นำเสนอวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559) Download

 5. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพการจ้างงาน และการว่างงานในประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS Conference 4 ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (นำเสนอวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557) Download

 6. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “บทเรียนการจัดการอุทกภัย 2554 และแนวทางการจัดการอุทกภัยในอนาคต”ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS Conference 3 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นำเสนอวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)

 7. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “บทบาทของรัฐบาลกับการวางแผนนโยบายการคลังรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” ในารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The 4th NPRU National Academic Conference) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (นำเสนอวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555)

 8. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “อำนาจครอบงำและระบบอุปถัมภ์ของรัฐด้วยนโยบายสาธารณะ” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554) ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554)

 9. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ความผูกพันของบุคลากรทางสายวิชาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference 1 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นำเสนอวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554)

 10. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การพึ่งตนเอง กรณีศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนหมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านดอนตาลเสี้ยน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี” ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ หอประชุมโรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (นำเสนอวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553)

 11. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การตรวจสอบกลไกการทำงานของระบบราชการด้วยแนวทางเสริมพลัง” ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 (นำเสนอวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2553)

 12. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ชุมชนกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ” ในการประชุมศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3: ศิลปากรสร้างสรรค์ สังคมเศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์ (28-29 มกราคม 2553) ภาคโปสเตอร์ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 13. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การศึกษารายกรณีนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 4 (29-30 มกราคม 2553) ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นำเสนอวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553)

 14. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขียนร่วม) (นำเสนอวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553)

 15. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาระดับภูมิภาค” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นำเสนอวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553)

 16. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) นวัตกรรมการประเมินเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาประเทศ” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2552) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (นำเสนอวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552)

 17. เสนอผลงานวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงอภิมานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ในการประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 3 (21-22 มกราคม 2552) ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Statistics Statistics
29725
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month304
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year304
LastYear Last Year6,441