ภาคเรียนที่ 1/2556

รหัสวิชา 2554903 ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ (Independent Study)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนท้องถิ่น โดยเสนอโครงการ ดำเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

 

รหัสวิชา 9013109  ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

คำอธิบายรายวิชา แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสารสนเทศกับการบริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

 


Statistics Statistics
27108
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month177
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,128
LastYear Last Year4,634