ภาคเรียนที่ 1/2556

รหัสวิชา 2554903 ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ (Independent Study)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนท้องถิ่น โดยเสนอโครงการ ดำเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

 

รหัสวิชา 9013109  ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

คำอธิบายรายวิชา แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสารสนเทศกับการบริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

 


Statistics Statistics
29716
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month295
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year295
LastYear Last Year6,441