รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของรายวิชา (Course Details)

         รายวิชาจะมีรายละเอียดในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเรียกว่า แนวการจัดการเรียนรู้ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ รายละเอียดของรายวิชา ซึ่งเรามักจะคุ้นหูกันก็คือ มคอ. สามารถโหลดได้ หรือ คลิ๊กขวา บันทึกเป็นก็ได้

          Download 

          1. แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต (Line Learning)

          2. มคอ.3 วิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต (Course Specification)