Statistics Statistics
16547
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month124
LastMonth Last Month136
ThisYear This Year917
LastYear Last Year2,165

ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา

2562302

กฎหมายธุรกิจ

Business Laws

มคอ.3

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

2563303

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท

Partnership Companies Law

มคอ.3

ศึกษาลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา

2562302

กฎหมายธุรกิจ

Business Laws

มคอ.3

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

2563408

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

มคอ.3

ศึกษาลักษณะประเภทต่างๆ ของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและสิทธิในเครื่องหมายการค้า พิจารณากรณีการให้ความคุ้มครอง การละเมิดสิทธิการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

ภาคกศ.พป. 

ชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา

2562302

กฎหมายธุรกิจ

Business Laws

มคอ.3

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

2562301

เอกเทศสัญญา 1

Specific Contracts 1

มคอ.3

ศึกษาลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ ประกันภัย รับขน จ้างแรงงาน จ้างทำของ โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

2563303

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท

Partnership Companies Law

มคอ.3

ศึกษาลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง

2562202
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

Tort and Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment Law

มคอ.3

ลักษณะละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒  ลักษณะ ๕ จัดการงานนอกสั่ง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ ลักษณะ ๓ ลาภมิควรได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๔ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยการวิเคราะห์ตามหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง