อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
12518
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month139
LastMonth Last Month89
ThisYear This Year579
LastYear Last Year1,620

รหัสวิชา 9012109
 

ชื่อวิชา ปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1

 (Practice in Public Administration Careers 1)

 

คำอธิบายรายวิชา

     ทดลองฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยนำกรณีศึกษาด้านการบริหารงานจากหน่วยปฏิบัติงานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา วิเคราะห์และจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน

มคอ. 3

 

 

 

รหัสวิชา 9015112
 

ชื่อวิชา สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์

(Seminar in Public Administration)

 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษารายกรณีด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น นำข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้สอน

มคอ. 3

 

รหัสวิชา 9013110

                              ชื่อวิชา เทคนิคการบริหาร

                              (Administrative Technique)

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาตัวแบบและเทคนิคทางการบริหาร เช่น กลยุทธ์การแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ การปรับปรุงระบบงาน วิธีวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานได้มาตรฐาน การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO) เทคนิคเชิงปริมาณ เป็นต้น รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)