วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
16373
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month171
LastMonth Last Month312
ThisYear This Year1,998
LastYear Last Year3,350

งานวิจัย

งานวิจัยตีพิมพ์และการนำเสนองานวิจัย

2021

Thanomsat, K. (2021). Life style, problems and needs among elders living alone: a case study of older adults in Nakhon Pathom province. Journal of the Police Nurses, 13(1). 1-12.

Thanomsat, K., Thopanya, P.,  Mueangsamai, P., Kiatnok, H., Srisuwan, A. (2021). Effect of Health Literacy for Smoking Cessation Enhancing Program Among Adolescent in Nakhon Pathom Province. The 4th National Conference "NewNormalinEmergencyandTraumaCare:Challengesinthe21stCentury".

Thanomsat, K., Thopanya, P.,  Mueangsamai, P., Kiatnok, H., Srisuwan, A. (2021).  Relapse smoking rate and causes of relapse smoking among smokers provided brief advice by Village health volunteers: a case study of communities in Nakhon Pathom and Rayong provinces. The 13 NPRU national academic conference.

2020

ศุภธิดา จันทร์บุรี และกมลภู ถนอมสัตย์. (2563). การดูแลสุภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชนตามแนวคิดพฤฒพลัง. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 12, 1090-1097.

2019

Thanomsat, K., & Yunibhand, J. (2019). Effective behavioral interventions for smoking cessation in the primary care setting: A meta-analysis. Interdisciplinary Research Review, 14(6), 1-6.

2018

มาลินี จำเนียร, กมลภู ถนอมสัตย์, วาร์ธินีย์ แสนยศ และจิตรภณ สุนทร. (2561). แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม.วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,  1(2), 77-89.

2016

กมลภู ถนอมสัตย์ และมาลินี จำเนียร. (2559). การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ของเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8, 657-667.

กมลภู ถนอมสัตย์ และสุภวรรณ สายสุด. (2559). ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูง
อายุที่อยู่ตามลำพัง: กรณีศึกษาตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง และตำบลบางภาษี
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.
 เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 8, 647-656.

2015

Thanomsat, K., Saisut, S., Phichachan, N., Tapasee, W., Srivipat, N., & Tangkittiwat, K. (2015). Community Participation Model for Health Promotion among Diabetes Mellitus Patients in Prongmadua Community, Muang, NakhonPathom. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 16(2), 322-333.

กมลภู  ถนอมสัตย์ และวิไลตาปะสี. (2558). รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน. วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(2), 36-49.

กมลภู ถนอมสัตย์ และคณะ. (2558). การรับรู้อาการของโรคหัวใจขาดเลือดในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7, 396-406.

2014

กมลภู ถนอมสัตย์. (2557). รายงานการวิจัยสภาพการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอกรณีศึกษาเครือข่ายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม : เอกสารอัดสำเนา.

กมลภู ถนอมสัตย์. (2557). รายงานการวิจัยสภาพการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอกรณีศึกษาเครือข่ายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม : เอกสารอัดสำเนา.

กมลภู ถนอมสัตย์, ทัตติยา นครไชย และศิวัช ปิยะรัตนวัฒน์. (2557). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม . เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6.

ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้, ธัญพร ชื่นกลิ่น, ธีรนันท์ วรรณศิริ, จินตนา แววสวัสดิ์, อุไรรัชต์ บุญแท้, อัจฉรา  อ่วมเครือ, สถาพร แถวจันทึก และกมลภู ถนอมสัตย์. (2557). การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 (ระยะที่ 1). ราชบุรี : เอกสารอัดสำเนา.

ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้, ธัญพร ชื่นกลิ่น, ธีรนันท์ วรรณศิริ, จินตนา แววสวัสดิ์, อุไรรัชต์ บุญแท้, อัจฉรา    อ่วมเครือ, สถาพร แถวจันทึก และกมลภู ถนอมสัตย์. (2557). รายงานการวิจัยสภาพการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอกรณีศึกษา เครือข่ายอำเภอ  (District Health System) ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 (ระยะที่ 1).

 

2013

กมลภู ถนอมสัตย์. (2556). ผลของการสอนโดยใช้คำถามแบบหมวกหกใบต่อความคิดเชิงวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

กมลภู ถนอมสัตย์, พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี, ประพันธ์  ขันติธีระกุล, ภารณี นิลภรณ์ และขนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน์. (2556). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. 588-596

กมลภู ถนอมสัตย์, วิไล ตาปะสี, วชรีกร  สุวรรณมณี, ชนม์นิภา ใจดี, ทัตติยา นครไชย และชาตรี ตาปะสี. (2556). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. 578-587.

2012

กมลภู ถนอมสัตย์ และนงนุช เชาวน์ศิลป์. (2555). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 825-832.

กมลภู ถนอมสัตย์, หทัยชนก บัวเจริญ, วริยา จันทร์ขำ และสมบัติประทักษ์กุลวงศา. (2555). การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 825-832.

วริยา จันทร์ขำ, หทัยชนก บัวเจริญ, สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา และกมลภู ถนอมสัตย์. (2555). ารศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลเอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 792-802.

สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา, หทัยชนก บัวเจริญ, วริยา จันทร์ขำ และกมลภู ถนอมสัตย์. (2555). การศึกษาทุนและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์เพื่อสร้างชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเอง. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4, 833-839.

2011

กมลภู  ถนอมสัตย์ และรัชนี สรรเสริญ. (2554). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 4(3), 38-47.

2010

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, สุรีพร แสงสุวรรณ, ประไพศรี แสงชลินทร์, ธวัช วิเชียรประภา, เจนวุฒิ ถนอมสัตย์ และธนวรรณ โรจนโสดม. (2553). ผลของการสร้างเสริมความสามารถแห่งตนต่อการเป็นผู้นำการออกกำลังกายด้วยยาง ยืดเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน  ต.เหมือง  อ.เมือง  จ.ชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 18(1), 73-84.