วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
18721
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday15
ThisMonth This Month267
LastMonth Last Month231
ThisYear This Year782
LastYear Last Year3,564

งานวิจัย

งานวิจัยตีพิมพ์และการนำเสนองานวิจัย

 

2023

Seaharattanapatum, B., Jrarawattanakul, S., Pungbangkadee, R.,Chaiyasung, P., and Thanomsat, K. (2023). The development of a smoking control activity model for all aged groups by nursing student leaders. Thai Journal of Nursing, 72(1), 19-26. Download.

 

 

2022

Thanomsat, K., Yunibhand, J., Preechawong, S. (2022). Effectiveness of an integrated smoking cessation service model on smoking status: A preliminary study. Tobacco Induced Diseases, 20(November), 104. https://doi.org/10.18332/tid/155375 Download


Thanomsat, K., Yunibhand, J., & Preechawong, S. (2022). An Integrated Smoking Cessation Intervention in the Primary Care Service System: An Intervention Mapping. The Open Public Health Journal, 15(1). https://doi.org/10.2174/18749445-v15-e2207280 Download

 

2021
กมลภู  ถนอมสัตย์. (2564). การดำเนินชีวิต ปัญหาอุปสรรค และความต้องการการช่วยเหลือของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม. วารสารพยาบาลตำรวจ, 13(1). 1-12. Download

Thanomsat, K., Thopanya, P.,  Mueangsamai, P., Kiatnok, H., Srisuwan, A. (2021). Effect of Health Literacy for Smoking Cessation Enhancing Program Among Adolescent in Nakhon Pathom Province. The 4th National Conference "NewNormalinEmergencyandTraumaCare: Challengesinthe21stCentury". 


Thanomsat, K., Thopanya, P.,  Mueangsamai, P., Kiatnok, H., Srisuwan, A. (2021). Relapse smoking rate and causes of relapse smoking among smokers provided brief advice by Village health volunteers: a case study of communities in Nakhon Pathom and Rayong provinces. The 13 NPRU national academic conference. Download

 

2020
ศุภธิดา จันทร์บุรี และกมลภู ถนอมสัตย์. (2563). การดูแลสุภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชนตามแนวคิดพฤฒพลัง. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 12, 1090-1097. 
Download

 

2019
Thanomsat, K., & Yunibhand, J. (2019). Effective behavioral interventions for smoking cessation in the primary care setting: A meta-analysis. Interdisciplinary Research Review, 14(6), 1-6. 
Download

 

2018
มาลินี จำเนียร, กมลภู ถนอมสัตย์, วาร์ธินีย์ แสนยศ และจิตรภณ สุนทร. (2561). แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม.วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,  1(2), 77-89. 
Download

 

2016
กมลภู ถนอมสัตย์ และมาลินี จำเนียร. (2559). การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8, 657-667. 
Download

กมลภู ถนอมสัตย์ และสุภวรรณ สายสุด. (2559). ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง: กรณีศึกษาตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง และตำบลบางภาษีอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 8, 647-656. Download

 

2015
Thanomsat, K., Saisut, S., Phichachan, N., Tapasee, W., Srivipat, N., & Tangkittiwat, K. (2015). Community Participation Model for Health Promotion among Diabetes Mellitus Patients in Prongmadua Community, Muang, NakhonPathom. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 16(2), 322-333. 
Download

กมลภู  ถนอมสัตย์ และวิไลตาปะสี. (2558). รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน. วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(2), 36-49. Download

กมลภู ถนอมสัตย์ และคณะ. (2558). การรับรู้อาการของโรคหัวใจขาดเลือดในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7, 396-406. Download

 

2014
กมลภู ถนอมสัตย์. (2557). รายงานการวิจัยสภาพการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอกรณีศึกษาเครือข่ายอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม : เอกสารอัดสำเนา.

 

กมลภู ถนอมสัตย์. (2557). รายงานการวิจัยสภาพการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอกรณีศึกษาเครือข่ายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม : เอกสารอัดสำเนา.
 

กมลภู ถนอมสัตย์, ทัตติยา นครไชย และศิวัช ปิยะรัตนวัฒน์. (2557). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม . เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6.
 

ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้, ธัญพร ชื่นกลิ่น, ธีรนันท์ วรรณศิริ, จินตนา แววสวัสดิ์, อุไรรัชต์ บุญแท้, อัจฉรา  อ่วมเครือ, สถาพร แถวจันทึก และกมลภู ถนอมสัตย์. (2557). การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 (ระยะที่ 1). ราชบุรี : เอกสารอัดสำเนา.
 

ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้, ธัญพร ชื่นกลิ่น, ธีรนันท์ วรรณศิริ, จินตนา แววสวัสดิ์, อุไรรัชต์ บุญแท้, อัจฉรา    อ่วมเครือ, สถาพร แถวจันทึก และกมลภู ถนอมสัตย์. (2557). รายงานการวิจัยสภาพการดำเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอกรณีศึกษา เครือข่ายอำเภอ  (District Health System) ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 (ระยะที่ 1).

 
2013
กมลภู ถนอมสัตย์. (2556). ผลของการสอนโดยใช้คำถามแบบหมวกหกใบต่อความคิดเชิงวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

 

กมลภู ถนอมสัตย์, พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี, ประพันธ์  ขันติธีระกุล, ภารณี นิลภรณ์ และขนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน์. (2556). พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. 588-596 Download

กมลภู ถนอมสัตย์, วิไล ตาปะสี, วชรีกร  สุวรรณมณี, ชนม์นิภา ใจดี, ทัตติยา นครไชย และชาตรี ตาปะสี. (2556). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน. เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. 578-587. Download

 

2011
กมลภู  ถนอมสัตย์ และรัชนี สรรเสริญ. (2554). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 4(3), 38-47. 
Download