ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานวิจัย ผลการให้คำปรึกษาทางการพยาบาลที่เน้นทฤฎีภวนิยมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัด สมุทรสงคราม 

ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ The 3rd NPRU National Conference 2011 | Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 10 – 11 August 2011

ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาภาวะความเครียดและการปรับตัวของผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี 2554 (Chankham W., (2011).   Stress and Adaptation among Flood Victims at the Shelter in Nakhon  Pathom Rajabhat University.The National Conference of Nakhon Pathom RajabhatUniversity, Nakhon Pathom )

ชื่อผลงานวิจัย ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลของผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วมที่มีภาวะความเครียด ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม”ปี 2554 (Chankham W., (2010). The National Conference of Nakhon Pathom RajabhatUniversity, Nakhon Pathom.)

ชื่อผลงานวิจัย การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ปี ๒๕๕๕ (Thamonsat K., Buajaroen H., Chankham W.,Pratakkulwongsa S., (2011).The study of capacity and social welfare management by community established self care local management at meapa Thombon, Tak Province. Supported by Community strengthening Department, Thai Health Promotion Foundation )

ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาทุนและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์เพื่อสร้างชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเอง ปี 2555

ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ปี2555  (Chankham W., (2011).The study of capacity and social welfare management by community established self care local management at khongnamlai Thombon, Khampangpat Province.The National Conference of Nakhon Pathom RajabhatUniversity, Nakhon Pathom.)

ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจต่อการใช้แผนที่ความคิดในการเรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี2556

ชื่อผลงานวิจัย คุณลักษณะของครอบครัวที่มีศักยภาพในดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2556

ชื่อผลงานวิจัย Give for live with Volunteer experience among nursing student, Faculty of nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University. ทุนสนับสนุนจากงบประมาณ  สัดส่วนของการดำเนินงาน ร้อยละ 10

ชื่อผลงานวิจัย A Local Organization Developing of a System and Strategies in Providing Health Care Services for Elderly ทุนสนับสนุนจากภายนอก สัดส่วนของการดำเนินงาน ร้อยละ 10 ชื่อผลงานวิจัย The Health-Logistics System design for the Emergency Medical Service: Case study Nakorn Pathom Province ทุนสนับสนุนจากงบประมาณ สัดส่วนของการดำเนินงานร้อยละ 33.3

ชื่อผลงานวิจัย  The Health-Logistics System design for the Emergency Medical Services ทุนสนับสนุนจากงบประมาณ  สัดส่วนของการดำเนินงาน ร้อยละ 33.3

ชื่อผลงานวิจัย  เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โครงการวิจัยการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช้แผนภาพสรุปความคิดตัวการ์ตูนช่วยจำ รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชทุนสนับสนุนจากงบประมาณ  สัดส่วนของการดำเนินงาน ร้อยละ 100

ชื่อผลงานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนครอบครัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนทุนสนับสนุนจากภายนอก สัดส่วนของการดำเนินงาน ร้อยละ 30

ชื่อผลงานวิจัย  Pratakkulwongsa S. Buajaroen H., Chankham W., Thamonsat K., (2011). The study of capacity and social welfare management by community established self care local management at Tungpo Thombon, Prachinburi Province. Supported by Community strengthening Department, Thai Health Promotion Foundation.

ชื่อผลงานวิจัย  Chankham W., Buajaroen H., Pratakkulwongsa S.,Thamonsat K., (2011). The study of capacity and social welfare management by community established self care local management at khongnamlai Thombon, Khampangpat Province. Supported by Community strengthening Department, Thai Health Promotion Foundation.

ชื่อผลงานวิจัย  Pratakkunvongsa S., Chankham W., (2011). The Effect of Individual Counseling on Stress among Flood Victimsat the Shelter, Nakhon Pathom Rajabhat University . Supported by Nakhon Pathom Rajabhat University

ชื่อผลงานวิจัย  Chankham W., Pratakkulwongsa S (2012). Stress and Adaptation among Flood Victims at the Shelter in Nakhon Pathom Rajabhat University. Supported by Nakhon Pathom Rajabhat University