รายวิชาที่สอน

1.การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2.ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิคและจิตเวช
3.จิตวิทยาพัฒนาการ
4.ทฤษฎีทางการพยาบาล
5.ปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
6.การรักษาเบื้องต้น
7.เภสัช