ชื่อ-นามสกุล           นางสาววริยา  จันทร์ขำ 

                                      Wariya  chankham

ตำแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัด  นครปฐม    73000

โทรศัพท์  089-6611549          โทรสาร  034-261081

E-mail:  kanyayon3@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2536

-Certificate of Nursing Specialty in Science and Art of Teaching in Nursing   

ประสบการณ์การทำงาน

            พ.ศ. 2541-2553   พยาบาลวิชาชีพ ประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมชายโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

จังหวัดสมุทรสงคราม

            พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม