รหัสวิชา   9012105 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1   (English for Public Administration 1)  ภาคปกติ
คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยการเน้นการอ่าน
เอกสารทางวิชาการและตำราในสาขาวิชานี้

แนวการสอน
มคอ. 3