วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักประศาสนศาสตร์ 2 (9012106)

 แนวการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 2  
 Chapter 7 Fiscal Administration 
 Skimming
 Resume
 Scanning
 Speaking