รายวิชาที่สอน

 

ภาคเรียนที่ 1/2559

3603805-54 วิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • หมู่เรียน 57/70
  • หมู่เรียน 57/71
  • หมู่เรียน 57/72
  • หมู่เรียน 57/73

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย การพัฒนาและการจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม การตลาดออนไลน์และการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กฎหมายและจริยธรรม ปัญหาอุปสรรคของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มและเทคโนโลยีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

ดาวน์โหลด มคอ. 3 

ภาคเรียนที่ 2/2558

3603804-54 วิชาเทคโนโลยีโมบายพาณิชย์

  • หมู่เรียน 56/86
  • หมู่เรียน 56/87
  • หมู่เรียน 56/88
  • หมู่เรียน 56/89

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่ายไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายไร้สาย การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย การใช้โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการสั่งงานทางไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

ดาวน์โหลด มคอ. 3