ชื่อ อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม