ผศ.ดร.เยาวภา  บัวเวช 
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

e-mail: yaowapa_1964@hotmail.com 
โทรศัพท์ 034-261068

ข่าวกิจกรรม