Statistics Statistics
5743
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month72
LastMonth Last Month122
ThisYear This Year839
LastYear Last Year1,222

3. รายวิชาที่สอน

     3.1 วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา 3561401 (มคอ.3)

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์หน้าที่ความรับผิดชอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล

การจ่ายค่าตอบแทน ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     3.2 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ รหัสวิชา 3563414 (มคอ.3)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ขอบข่ายของบุคลิกภาพแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสภาวการณ์การเป็นผู้นำทางธุรกิจการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม

การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกายอารมณ์ และจิตใจ การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและหลักธรรมที่ช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ

     3.3 วิชาการจัดการแรงงานสัมพันธ์ รหัสวิชา 3563418 (มคอ.3)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายนายจ้างบทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐ วิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศปัญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานสัมพันธ์และภาวะการณ์ทำงาน สหภาพแรงงาน แรงงานต่างด้าว ปัญหาการว่างงาน กฎหมายการทำงานที่เกี่ยวข้อง